Rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej – którzy przedsiębiorcy mogą jeszcze z nich skorzystać?

Rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej – którzy przedsiębiorcy mogą jeszcze z nich skorzystać?

Mało który przedsiębiorca wie, że słynna ustawa o zamrożeniu cen energii z grudnia 2018 roku w swym ostatecznym kształcie wprowadziła mechanizm wsparcia rekompensujący wzrost cen. Mechanizm ten w praktyce sprowadza się do jednorazowego dofinansowania w wysokości 15 zł za każdą zakupioną i zużytą megawatogodzinę energii elektrycznej w III i IV kwartale 2019 roku, maksymalnie nawet 200 000 euro.

Pomoc przysługuje średnim i dużym przedsiębiorcom (z pewnymi wyjątkami – przedsiębiorstwa energochłonne) z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Wzrost ten powinien nastąpić w drugiej połowie 2019 roku i spowodować podwyżkę cen w stosunku do 30 czerwca 2018 r. Dofinansowanie obejmuje jedynie ten wolumen energii, którego dotyczył wspomniany wzrost. Opisywany mechanizm nie powiela się z rekompensatami przewidzianymi dla przedsiębiorstw energochłonnych oraz jest inną ulgą niż obniżenie stawki akcyzy (mimo identycznej „obniżki” wynoszącej 15 zł/MWh).

Dofinansowanie obliczane jest jako iloczyn wolumenu energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę końcowego w okresie do dnia 31 grudnia 2019 r. i zużytej w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r oraz jednostkowej stawki dofinansowania (15 zł/MWh). Oznacza to, że im wyższe jest zużycie energii, tym wyższą rekompensatę można otrzymać.

Przykładowo spółka zajmująca się produkcją mebli, która w II półroczu 2019 r. zużyła ponad 2,3 GWh otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 35 tys. zł, natomiast duże przedsiębiorstwo z branży budowlanej, które w analizowanym okresie zużyło ponad 21,2 GWh może ubiegać się o wsparcie w wysokości ok. 320 tys. zł. W przypadku sieci marketów spożywczych, dla sklepu o powierzchni 300 m2 przy zużyciu na poziomie 65 MWh (okres lipiec-grudzień), dofinansowanie dla każdej z placówek może wynieść około 1 tys. zł.

Wnioski można składać w terminie do 30 czerwca 2020 roku. W przypadku pozytywnej weryfikacji, zarządca rozliczeń cen zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty dofinansowania w terminie 40 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

Dofinansowanie wypłacane jest przez zarządcę rozliczeń cen i stanowi pomoc de minimis. Nie każdy podmiot może uzyskać pełne wnioskowane wsparcie, co wynika z przewidzianej formy pomocy.

Pomoc de minimis ze względu na swą niską wartość nie powoduje zakłócenia konkurencji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W związku z tym, zgodnie z prawem europejskim, nie stanowi ona pomocy publicznej.

Łączna kwota pomocy przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 euro w okresie 3 lat obrotowych. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów pułap ten wynosi 100 000 euro. Co do zasady pomoc de minimis dla sektorów rolnego, rybołówstwa oraz akwakultury ma szczególny charakter i występują w nich szczególne zasady.

Forma oraz zasady przyznawania dofinansowania sprawiają, że wsparcie może być ograniczone i do określenia jego wysokości należy przeprowadzić indywidualną analizę. Pewne jest jedno – bez złożenia wniosku przedsiębiorstwo nie skorzysta z przewidzianych na mocy ustawy rekompensat.

W celu sprawdzenia możliwości pozyskania wsparcia oraz oszacowania jego wysokości zapraszamy do kontaktu:
Natalia Klauza, tel. 692 397 650,
e-mail:
natalia.klauza@jbad.home.pl

Zaufali nam