Audyt energetyczny jest pracą, na podstawie której sporządzane jest opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne potencjalnych przedsięwzięć modernizacyjnych, mających na celu obniżenie zużycia energii.

Istnieją różne typy audytów energetycznych, wśród których należy wyróżnić w szczególności:

 1. Audyty energetyczne przedsiębiorstw,
 2. Audyty energetyczne budynków,
 3. Audyty efektywności energetycznej.

Według Ustawy o efektywności energetycznej każde duże przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wykonania audytu energetycznego do 31 września 2017 roku. Ellipsis Energy wykonuje audyty energetyczne przedsiębiorstw według normy PN-EN 16247. Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie należy przeprowadzić raz na cztery lata. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu analizę zużycia energii w trzech podstawowych obszarach: procesach, budynkach i transporcie. Badaniom należy poddać co najmniej 90% zużycia energii przez przedsiębiorstwo. Wynikiem audytu jest podsumowanie oceniające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstwa oraz wskazanie rozwiązań pozwalających na obniżenie zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Audyt energetyczny budynku ma na celu wskazanie działań pozwalających na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku, kosztów uzyskania ciepłej wody użytkowej oraz kosztów wentylacji i klimatyzacji. Celem przeprowadzenia audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań, które pozwolą na zaoszczędzenie energii. Audyt może być całościowy, czyli wykonany w pełni, ale może też być częściowy, skupiać się na poszczególnych kwestiach, na przykład na takich zagadnieniach jak oświetlenie, ogrzewanie czy chłodzenie.

Każdy budynek charakteryzuje się odrębnymi parametrami, dlatego też konieczne jest przeprowadzanie oddzielnych audytów – nie ma możliwości przeprowadzenia jednego audytu dla wielu budynków, ponieważ różnią się one pod względem wielu parametrów i dla każdego z nich konieczne jest oddzielne badanie i ustalenie sposobów i możliwości na poprawienie efektywności energetycznej. Przeprowadzenie audytu energetycznego budynku jest tylko wstępem, ma on prowadzić do przeprowadzenia prac, które pozwolą na zaoszczędzenie energii w danym budynku. Audyt jest także niezbędny w przypadku chęci ubiegania się o dofinansowanie na obniżenie kosztów zużywanej energii – tak zwaną premię termomodernizacyjną. Pozwala ona na uzyskanie dotacji w wysokości równej nawet kilkudziesięciu procentom dokonywanej inwestycji.

 

Audyt zawiera:

 • inwentaryzację budowlano-techniczną budynku,
 • ocenę stanu technicznego budynku w celu wskazania odpowiednich usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • wykaz usprawnień oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zalecanych dla danego budynku,
 • dokumentację niezbędną do wykonania algorytmu pozwalającego wybrać optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, zgodnie ze sporządzonymi kosztorysami,
 • zarys techniczny i szkice, które pozwolą na wybór optymalnego dla danego budynku wariantu usprawnień termomodernizacyjnych.

Zakres prac audytowych w ramach audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest następujący:

 • audyt energetyczny przedsiębiorstwa według normy PN-EN 16247 zgodny z obowiązkiem audytowym,
 • pomiary termowizyjne elektrycznych stacji rozdzielczych,
 • pomiar szczelności sieci sprężonego powietrza,
 • analiza jakości energii elektrycznej w wybranych punktach zakładu,
 • analiza możliwości termomodernizacji budynków,
 • analiza energochłonności floty samochodowej,
 • identyfikacja projektów efektywności energetycznej pod Białe Certyfikaty,
 • zgłoszenie dokumentacji audytu do Urzędu Regulacji Energetyki.

Audyt energetyczny składa się ze:

 • strony tytułowej,
 • karty audytu energetycznego budynku – ogólnych danych, parametrów energetycznych,
 • wykazów dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor,
 • wytycznych i uwag inwestora,
 • inwentaryzacji techniczno-budowlanej,
 • oceny obecnego stanu budynku,
 • możliwych wariantów rozwiązań i usprawnień,
 • rodzajów możliwych przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wyboru najbardziej optymalnego dla badanego budynku,
 • opisu optymalnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Koszt wykonania audytu energetycznego związany jest z poziomem trudności prac, jakie musi wykonać audytor. Budynki dzielą się na cztery grupy:

 • Grupa I – budynki jednorodzinne wolno stojące, bliźniacze i  w zabudowie szeregowej,
 • Grupa II – budynki wielorodzinne, internaty, biurowce, hotele, budynki użyteczności publicznej o kubaturze do 8 000 m3,
 • Grupa III
  1. duże budynki o skomplikowanym kształcie bryły i kubaturze 8 000 m3, szkoły, szpitale,
  2. budynki z Grupy II z kotłownią wbudowaną, której modernizację trzeba rozpatrzyć podczas audytu energetycznego,
 • Grupa IV – budynki z Grupy III a. z kotłownią wbudowaną, której modernizację trzeba rozpatrzyć podczas audytu energetycznego.

Audyt energetyczny budynku jest badaniem, wykonywanym w celu przeanalizowania ilości energii zużywanej w obiekcie. Audyty energetyczne przedsiębiorstw mają na celu dopasowanie oraz usprawnienie zastosowanych dotychczas metod. Audyt energetyczny to zorganizowana czynność stosowana w celu zdobycia informacji na temat ilości zużywanej energii oraz możliwości wdrożenia rozwiązań przyczyniających się do obniżenia jej zużycia.

Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie według ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej jest obowiązkiem obejmującym określoną grupę przedsiębiorców. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzany jest co cztery lata.

Koszt audytu energetycznego

Nie da się odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie ile kosztuje audyt energetyczny bez ustalenia podstawowych informacji na temat zakresu zadania. Koszt audytu energetycznego ustalany jest każdorazowo na podstawie konkretnego zapytania. Cena audytu energetycznego zależy od liczby i złożoności przeprowadzanych analiz oraz pomiarów.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN