Białe certyfikaty

Białe Certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, mają na celu stymulowanie zachowań prooszczędnościowych. Białe Certyfikaty można uzyskać za przedsięwzięcia w zakresie oszczędności energii. Podstawowym dokumentem regulującym kwestie efektywności energetycznej w Polsce jest Ustawa o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 roku oraz Ustawa Prawo Energetyczne z 10 kwietnia 1997 roku. W starszej z ustaw od zawsze widniał zapis, zgodnie z którym poprawa efektywności oszczędzania energii musi być brana pod uwagę przy ustalaniu taryf dla energii elektrycznej, ciepła i gazu.

System białych certyfikatów

Jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej już od kilku lat jest ochrona środowiska. Oszczędność energii jest ściśle z nią związana. Zwiększanie efektywności energetycznej jest dla państw członkowskich celem indykatywnym. Oznacza to, że są one zobligowane do działań zmierzającym ku oszczędności energii, jednak jeśli któreś z państw nie osiągnie celu, nie mogą zostać wobec niego wyciągnięte negatywne konsekwencje.

Ustawa o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 roku wprowadza system Białych Certyfikatów, który prowadzi do osiągnięcia znacznych oszczędności energetycznych w trzech obszarach:

  • zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
  • zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych,
  • zmniejszenie strat energii elektrycznej ciepła i gazu w dystrybucji i przemyśle.

Za co otrzymuje się Biały Certyfikat

Białe certyfikaty można otrzymać za działanie proefektywnościowe, które zostało już wykonane lub za takie, które jest dopiero planowane. Jednak w przypadku działań już zrealizownych, datą graniczną jest 1 stycznia 2011 – działania sprzed tej daty nie są brane pod uwagę w procesie przyznawania białych certyfikatów. Świadectwo efektywności energetycznej (biały certyfikat) otrzymać można za działanie, które spowodowało roczną oszczędność energii nie mniejszą niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) lub za taką grupę działań, które łącznie przyczyniły się do oszczędności 10 toe.

Ustawy dotyczące oszczędności energii elektrycznej nie mają zastosowania w przypadku sprzętu wojskowego oraz urządzeń technicznych, które zostały objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.

Audyt energetyczny uproszczony i bilansowy

Każde przedsięwzięcie, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, musi być poprzedzone przeprowadzeniem audytu energetycznego. Dla prostych działań wykonuje się audyt uproszczony, natomiast dla bardziej złożonych – audyt bilansowy (audyt bilansu oszczędności energii). Natomiast prawo do posiadania Białego Certyfikatu uzyskuje się na drodze jawnego przetargu na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej.

Świadectwo audytu energetycznego jest bezwzględnie wymaganym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku, jeśli ubiegają się Państwo o dofinansowanie.

Jeśli planują Państwo przeprowadzenie audytu energetycznego, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Nasi audytorzy to doświadczeni profesjonaliści, którzy przeprowadzają audyty w miłej atmosferze oraz gwarantują fachowe podejście.

Czym są Białe Certyfikaty?

Biały certyfikaty to certyfikat energetyczny, zaświadczający o ilości zaoszczędzonej energii. Białe Certyfikaty działają w Unii Europejskiej w rozmaitych wariantach: we Francji (2006), we Włoszech (2001), czy w Wielkiej Brytanii (2002). W styczniu 2017 roku stwierdzono największy w historii wskaźnik ceny za białe certyfikaty.  Biorąc pod uwagę jedną jednostkę, cena za certyfikat energetyczny plasowała się na poziomie ponad 1200 zł.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta – wyślij zapytanie ofertowe na adres mailowy: energia@ellipsisenergy.pl lub skonsultuj się telefoniczne pod numerem +48 795 407 904

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN