Białe Certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, mają na celu stymulowanie zachowań prooszczędnościowych. Białe Certyfikaty można uzyskać za przedsięwzięcia w zakresie oszczędności energii. Podstawowym dokumentem regulującym kwestie efektywności energetycznej w Polsce jest Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku oraz Ustawa Prawo Energetyczne z 10 kwietnia 1997 roku. W starszej z ustaw od zawsze widniał zapis, zgodnie z którym poprawa efektywności oszczędzania energii musi być brana pod uwagę przy ustalaniu taryf dla energii elektrycznej, ciepła i gazu.

System białych certyfikatów

Jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej już od kilku lat jest ochrona środowiska. Oszczędność energii jest ściśle z nią związana. Zwiększanie efektywności energetycznej jest dla państw członkowskich celem indykatywnym. Oznacza to, że są one zobligowane do działań zmierzającym ku oszczędności energii, jednak jeśli któreś z państw nie osiągnie celu, nie mogą zostać wobec niego wyciągnięte negatywne konsekwencje.

Wszystkie przedsiębiorstwa można podzielić na dwie kategorie:

  1. Przedsiębiorstwa energetyczne, dystrybuujące lub handlujące energią- są zobowiązywane do pozyskiwania i umarzania certyfikatów energetycznych w różnych kolorach (w tym również Białych);
  2. Przedsiębiorstwa zużywające energię, które planując działania przyczyniające się do zmniejszenia zużycia energii mogą ubiegać się o pozyskanie certyfikatów, które następnie mogą sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii przedsiębiorstwom z pierwszej kategorii.

Oznacza to, że przedsiębiorstwa korzystające z możliwości systemu mogą liczyć na dodatkowe wsparcie przyczyniające się do jeszcze szybszego zwrotu z przeprowadzanych inwestycji przynoszących oszczędności w zużyciu energii.

Ustawa o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 roku wprowadziła system Białych Certyfikatów, który prowadzi do osiągnięcia znacznych oszczędności energetycznych w trzech obszarach:

  • zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
  • zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych,
  • zmniejszenie strat energii elektrycznej ciepła i gazu w dystrybucji i przemyśle.

 

W chwili obecnej, System Białych Certyfikatów działa na zasadach nowej Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku. Do ubiegania się o certyfikaty energetyczne dopuszczone są wyłącznie planowane i nierozpoczęte modernizacje przyczyniające się do oszczędności energii. W aktualnym systemie wnioski o przyznanie Białych Certyfikatów można składać w trybie ciągłym w godzinach pracy Urzędu Regulacji Energetyki. O przyznanie świadectwa efektywności energetycznej mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które realizują przedsięwzięcia związane z modernizacją lub wymianą przyczyniającą się do określonych średniorocznych oszczędności energii.

Za co otrzymuje się świadectwo efektywności energetycznej

Wcześniej, w systemie przetargowym wprowadzonym przez ustawę z 2011 roku, certyfikaty białe można otrzymać za działanie proefektywnościowe, które zostało już wykonane lub za takie, które jest dopiero planowane. Jednak w przypadku działań już zrealizowanych, datą graniczną był 1 stycznia 2011 – działania sprzed tej daty nie są brane pod uwagę w procesie przyznawania białych certyfikatów. Świadectwo efektywności energetycznej (biały certyfikat) otrzymać można było za działanie, które spowodowało średnioroczną oszczędność energii pierwotnej nie mniejszą niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) lub za taką grupę działań, które łącznie przyczyniły się do oszczędności 10 toe.

Dzisiaj, o wsparcie w postaci Białych Certyfikatów mogą ubiegać się wyłącznie planowane i nierozpoczęte inwestycje. Wniosek o przyznanie Białych Certyfikatów należy złożyć w URE przed wyborem Wykonawcy lub zamówieniem urządzeń. Aby móc zgłosić inwestycję i ubiegać się o przyznanie świadectwa efektywności energetycznej, średnioroczna oszczędność energii finalnej wynikająca z realizacji modernizacji lub wymiany (lub grupy podobnych działań) musi wynieść co najmniej 10 toe. Co ważne, Certyfikat energetyczny można łączyć z innymi środkami pomocowymi, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia maksymalnego progu pomocy inwestycyjnej o jaką można ubiegać się na realizacje danego działania.

Audyt energetyczny uproszczony i bilansowy

Każde przedsięwzięcie, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, musi być poprzedzone przeprowadzeniem audytu efektywności energetycznej. Dla prostych działań wykonuje się audyt uproszczony, natomiast dla bardziej złożonych – audyt bilansowy (audyt bilansu oszczędności energii). Audyt zawiera również porównanie wariantów możliwości technicznych realizacji modernizacji oraz analizę ekonomiczną działań.

Prawo do posiadania Białego Certyfikatu uzyskuje się na drodze decyzji administracyjnej Urzędu Regulacji Energetyki. Po złożeniu wniosku URE wydaje decyzję o przyznaniu promesy Białych Certyfikatów, po zakończeniu realizacji inwestycji i zgłoszeniu jej do URE przyznane świadectwa nabierają wartości zbywalnych praw majątkowych.

Audyt efektywności energetycznej jest bezwzględnie wymaganym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku, jeśli ubiegają się Państwo o dofinansowanie.

Jeśli planują Państwo inwestycje przyczyniające się do oszczędności w zużyciu energii, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Nasi audytorzy to doświadczeni profesjonaliści, którzy przeprowadzają audyty w miłej atmosferze oraz gwarantują fachowe podejście.

Co to są Białe Certyfikaty?

Certyfikat energetyczny to dokument, zaświadczający o ilości planowanej do zaoszczędzenia energii. Certyfikaty Białe działają w Unii Europejskiej w rozmaitych wariantach: we Francji (2006), we Włoszech (2001), czy w Wielkiej Brytanii (2002).

Certyfikat energetyczny cena

Ceny notowań białych certyfikatów dla planowanych inwestycji na Towarowej Giełdzie Energii wynoszą obecnie ponad 1500 zł.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN