Audyty termomodernizacyjne

Jedną z podstawowych metod poprawy efektywności energetycznej jest termomodernizacja obiektów budowalnych. Termomodernizacja ma na celu redukcję strat ciepła poprzez podniesienie izolacyjności ścian i dachów, wymianę okien lub drzwi oraz poprawę sprawności instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej. Nierzadko w zakres działań termomodernizacyjnych wchodzą także inwestycje wymiany źródeł energii oraz instalacji oświetlenia.

Aby rozpocząć proces termomodernizacji należy wykonać audyt energetyczny budynku przeznaczonego do termomodernizacji. Zasady sporządzania audytu termomodernizacyjnego zostały zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku. W rozdziale trzecim §4 opisany jest zakres audytu, którego najważniejszymi elementami są:

  • karta tytułowa audytu,
  • karta audytu energetycznego, zawierająca pełną informacje o audytowanym obiekcie oraz jego parametry techniczne dla stanu istniejącego i planowanego po inwestycji,
  • inwentaryzacja techniczno-budowlana,
  • wykaz usprawnień,
  • oraz udokumentowane wyprowadzenie algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu.

Przy sporządzaniu audytu należy pamiętać o tym, że wobec budynków stawiane są pewne wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (w skrócie WT). Warunki techniczne narzucają graniczne wartości przenikalności

Nasza firma oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej o dofinasowanie ze środków unijnych w ramach POIiŚ i RPO. Nasza firma oferuje następujące usługi:

  • Opracowanie niezbędnych audytów wymaganych przy aplikowaniu
  • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji i wniosków o dofinansowanie
  • Wsparcie w negocjacjach przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie
  • Rozliczenie realizacji projektu

Czyt. więcej w zakładce Usługi/Termomodernizacja

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN