Obowiązek kontroli systemów grzewczych oraz klimatyzacyjnych w budynkach obowiązuje właścicieli oraz zarządców budynków na podstawie Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 roku (DZ. U. 2014 poz. 2100).

Zgodnie z art. 23 właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest poddać kontroli okresowej systemu grzewczego:

  • co najmniej raz na 5 lat – kotły o nominalnej mocy cieplnej od 20 do 100 kW,
  • co najmniej raz na 2 lata – kotły opalane paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
  • co najmniej raz na 4 lata – kotły opalane paliwem gazowym o nominalnej mocy cieplnej powyżej 100 kW.

Ponadto zgodnie z art. 23 właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest poddać kontroli okresowej systemu klimatyzacyjnego co najmniej raz na 5 lat urządzeń chłodniczych o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW.

Firma Ellipsis Energy Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie wykonywania kontroli systemów ogrzewania oraz systemów klimatyzacji w obiektach budowlanych.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN