Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji

W dynamicznie zmieniającym się środowisku prawnym przedsiębiorstwa nie są świadome wszystkich nakładanych na nie obowiązków dotyczących urządzeń i instalacji. Nasza firma trzyma rękę na pulsie i stale monitoruje obowiązku, które realizować powinni nasi Klienci. Brak świadomości wymogów wiązać się może z konsekwencjami kar wynikających z niezastosowania się do przepisów. Właściciele i zarządcy budynków na mocy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 r. zobowiązani są do przeprowadzenia okresowych kontroli systemu grzewczego i klimatyzacyjnego.

Zgodnie z art. 23 właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest poddać kontroli okresowej systemu grzewczego:

• co najmniej raz na 5 lat – kotły o nominalnej mocy cieplnej od 20 do 100 kW,

• co najmniej raz na 2 lata – kotły opalane paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,

• co najmniej raz na 4 lata – kotły opalane paliwem gazowym o nominalnej mocy cieplnej powyżej 100 kW.

Właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest poddać kontroli okresowej systemu klimatyzacyjnego co najmniej raz na 5 lat urządzeń chłodniczych o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW.

Kontrola systemu grzewczego polega na ocenie efektywności energetycznej kotłów wchodzących w skład systemu grzewczego. Ocena efektywności energetycznej polega na wyznaczeniu sprawności kotłów grzewczych. Ponadto kontrola systemu grzewczego pozwala na określenie stanu technicznego systemu przesyłu ciepła instalacji grzewczej wraz z oceną szczelności oraz stanu technicznego izolacji termicznej.

Kontrola systemu klimatyzacji pozwala na ocenę efektywności energetycznej a co za tym idzie sprawności urządzeń chłodniczych wchodzących w skład instalacji klimatyzacji obiektu budowlanego.

Dodatkowo, nowo budowane budynki, budynki i lokale wynajmowane oraz budynki sprzedawane innym podmiotom na mocy tej samej ustawy muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej.

Wszystkie powyższe dokumenty służą określeniu efektywności wykorzystania energii w eksploatowanych instalacjach, więc w naturalny sposób powinny służyć ocenie efektywności energetycznej integralnych elementów związanych z gospodarką energetyczną przedsiębiorstw.

W trakcie audytu energetycznego przedsiębiorstwa nasi audytorzy skontrolują zgodność Państwa działalności z przepisami prawa i w razie potrzeby przygotują stosowne zalecenia. Posiadamy odpowiednie kompetencje, żeby pomóc Państwu w uzupełnieniu brakujących przeglądów i kontroli – o ile wystąpi taka potrzeba.

Zaufali nam