System Zarządzania Energią

Po przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa, znając już zużycie energii i przyczyny jego powstawania, kolejnym krokiem jest stworzenie odpowiednich ram i procedur związanych z zarządzaniem energią w przedsiębiorstwie. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest wdrożenie Systemu Zarządzania Energią np. opartego o standard ISO 50001 lub z nim zgodnego. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zapewnić odpowiednie podejście do efektywności energetycznej na wszystkich poziomach ich funkcjonowania- od zakupów mniej energochłonnych urządzeń, po wykształtowanie odpowiednich procedur rozruchu i organizacji pracy. Usystematyzowanie tych działań przyczyni się do ograniczenia nakładów ponoszonych na energię oraz odpowiednio szybszego i skuteczniejszego identyfikowania występujących problemów.

Wdrożenie i późniejsze utrzymanie Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 50001 jest wymagające. Wymaga zaangażowania ze strony organizacji oraz stworzenia lub aktualizacji niektórych procedur, prowadzenia dokumentacji systemowej, wykonywania regularnych audytów wewnętrznych oraz reakcji na powstające problemy. Niesie ze sobą jednak mnóstwo korzyści:

  • Możliwość ograniczenia części nakładów związanych z zakupem mediów energetycznych.
  • Pozwala na zorganizowanie i odpowiedni nadzór nad przeprowadzaniem procesów w przedsiębiorstwie.
  • Pozwala na zwolnienie z obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
  • Zwiększa szansę na pozyskanie dofinansowań w konkursach organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Zobowiązuje przedsiębiorstwo do bieżącej analizy wymagań prawnych oraz nowych możliwości.
  • Motywuje pracowników do podejmowania własnych inicjatyw związanych z ograniczeniem zużycia energii.
  • Prowadzi do racjonalnego zużycia mediów, a co za tym idzie zmniejszenia oddziaływania organizacji na środowisko.
  • Pozwala na precyzyjniejsze wyznaczanie celów inwestycyjnych.

Jednym z elementów Systemu Zarządzania Energią powinien być określenie wskaźników efektywności energetycznej, które nie jest możliwe bez odpowiedniego opomiarowania kluczowych odbiorów energii.

Jako niezależni specjaliści zajmujący się efektywnością energetyczną w przemyśle pomagamy zarówno przygotować, jak i utrzymywać w przedsiębiorstwach system zarządzania energią. Doradzamy na każdym kroku budowy systemu- od ustalenia kluczowych mediów i budowy układu pomiarowego, zaproponowania sposobu wyznaczania wskaźników wyniku energetycznego do odpowiedniego rozliczania i sprawdzania funkcjonowania systemu oraz przygotowywania sprawozdań i przeglądów.

Zaufali nam