Autoprodukcja energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym. System wsparcia kogeneracji

Autoprodukcja energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym. System wsparcia kogeneracji

Data dodania: 16.08.2022 r. | ellipsisenergy.pl

Rynek energii w Polsce w ostatnich latach charakteryzuje się dużą niepewnością. Wynika ona zarówno ze zmienności cen na rynkach paliw, co jest naturalne i uwarunkowane globalnie, ale także ze zmian regulacyjnych zarówno na poziomie europejskim – zaostrzanie szeroko rozumianej polityki klimatycznej i dekarbonizacyjnej, jak i polskim – zmiany w ustawach o odnawialnych źródłach energii, wprowadzeniu rynku mocy, czy, okresowo, ustawie o cenach energii. Przemysł, szczególnie ten energochłonny, jest wrażliwy na zmiany cen energii. Zmiany o kilkadziesiąt procent rocznie, wpływają na koszty przedsiębiorstwa często w rzędzie wielkości odpowiadającemu rentowności biznesu, co spędza sen z powiek zarządzającym. Dlatego przedsiębiorcy rozważają inwestycje we własne źródła energii widząc w nich szansę na obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie konkurencyjności. Niepewność regulacyjna zdecydowanie nie pomaga w wycenie ryzyka inwestycyjnego. Sposobem na zmniejszenie wspominanego ryzyka oraz impulsem do podjęcia działań inwestycyjnych mających na celu dywersyfikację źródeł energii w zakładach przemysłowych mogą okazać się obowiązujące systemy wsparcia. 

Rozwiązania pozwalające na produkcję własnej energii różnią się pomiędzy sobą dyspozycyjnością, kosztami inwestycyjnymi i operacyjnymi oraz wymaganiami związanymi z parametrami termodynamicznymi procesów produkcyjnych w zakładzie. Dlatego zastosowanie optymalnego rozwiązania pod względem technicznym (jak i ekonomicznym) wymaga szczegółowej i indywidualnej analizy. Różnice w dostępnych rozwiązaniach technicznych dotyczą także możliwości systemowego wsparcia inwestycji w autoprodukcję energii elektrycznej. Dotyczą one zarówno kosztów inwestycyjnych, jak i operacyjnych, które pozwalają na poprawę, a w niektórych przypadkach, na uzyskanie rentowności inwestycji. 

Systemowe wsparcie operacyjne dla układów kogeneracyjnych oparte jest o przepisy ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Należy podkreślić, że moc elektryczną jednostki określa się nie na podstawie kart katalogowych producenta silnika kogeneracyjnego a w oparciu o nominalną moc elektryczną na zaciskach generatora takiego układu. Dla jednostek poniżej 1 MW ustawodawca przewidział wsparcie w postaci premii gwarantowanej związanej z dopłatą do każdej wyprodukowanej w układzie megawatogodziny energii elektrycznej brutto. W tym przypadku nie ma znaczenia czy całą energię wyprodukowaną w układzie zużyjemy na własne potrzeby i jaką część wyprodukowanej energii ewentualnie oddamy do sieci publicznej. Tylko wytwórca energii, którego jednostka spełnia jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg CO2 na 1 MWh wytworzonej energii może wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej. Wartość premii gwarantowanej jest ustalana na każdy rok kalendarzowy, więc w okresie wsparcia będzie się zmieniać. Premię można uzyskiwać maksymalnie przez 15 lat, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2048 roku. Zgodnie z dotychczasowymi rozporządzeniami wartość premii gwarantowanej dla nowej małej jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi wynosiła 140–150 PLN/MWh.

Inaczej wygląda wsparcie dla jednostek o mocy nie mniejszej niż 1 MW. W takim przypadku klasyczna autoprodukcja rozumiana jako produkcja energii elektrycznej przez odbiorcę końcowego, który energię elektryczną wyprodukowaną we własnej instalacji zużywa w znacznej części na potrzeby własne nie jest wspierana w ogóle. Ponadto także wyprodukowane ciepło w takiej instalacji nie może zostać swobodnie wykorzystane przez producenta we własnym zakładzie. Wsparcie dla takich elektrociepłowni w obecnym systemie skierowane jest do jednostek kogeneracyjnych, które wytworzone ciepło w co najmniej 70% kierują do publicznej sieci ciepłowniczej, co w większości przypadków ogranicza beneficjentów do obecnych ciepłowni miejskich. Spełnienie obydwu powyższych warunków czyni taką jednostkę praktycznie źródłem zawodowym, a nie przemysłowym. Brak wsparcia dla większych jednostek produkujących energię na potrzeby własne nie zniechęca jednak przemysłu do inwestycji w kogenerację – budowy własnych elektrociepłowni przeprowadzają firmy energochłonne z różnych branż, np. z sektora mleczarskiego, piwowarskiego, w szklarniach czy w przemyśle ceramicznym.

Baza wiedzy

Pierwszy miesiąc obowiązywania CBAM

Od 1 października 2023 roku na terenie UE obowiązuje nowy system mający na celu wyeliminowanie zjawiska tzw. ucieczki emisji dwutlenku węgla. Zjawisko to polega na przeniesieniu produkcji i zakupów towarów wysokoemisyjnych poza teren wspólnoty w celu uniknięcia dostosowywania się do norm emisji gazów cieplarnianych oraz kupowania uprawnień do emisji.

Zielone światło dla linii bezpośrednich w polskiej energetyce – przyjęcie rządowego projektu UC74

Już wkrótce przedsiębiorcy zyskają możliwość bezpośredniego połączenia się z wytwórcami energii elektrycznej za pośrednictwem dedykowanych linii bezpośrednich. W ostatnim tygodniu parlament zakończył prace nad nowelizacją Prawa Energetycznego, która wprowadza przepisy sporządzone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) (nr z wykazu: 3237). Nowe regulacje stanowią istotny krok w kierunku otwarcia bezpośredniej komunikacji między przedsiębiorcami a producentami energii, co prawdopodobnie wpłynie na ułatwienie procesów handlowych i stymulację gospodarczą w sektorze energetycznym.

obszar pokryty panelami fotowoltaicznymi

Plan ogólny gminy: nowe narzędzie planistyczne w projekcie ustawy o MPZP

Po trzecim czytaniu w Sejmie, rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został przekazany 1 czerwca 2023 roku do Senatu (druk 3097). Nowelizacja przewiduje zmiany w 50 ustawach i zawiera 15 nowych definicji, co ma istotne znaczenie dla procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowelizacja przepisów wprowadza szczególne zmiany w zakresie projektów OZE.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.