Plan ogólny gminy: nowe narzędzie planistyczne w projekcie ustawy o MPZP

obszar pokryty panelami fotowoltaicznymi

Plan ogólny gminy: nowe narzędzie planistyczne w projekcie ustawy o MPZP

Data dodania: 20.06.2023 r. | ellipsisenergy.pl

Daniel Owczarczyk

Po trzecim czytaniu w Sejmie, rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został przekazany 1 czerwca 2023 roku do Senatu (druk 3097). Nowelizacja przewiduje zmiany w 50 ustawach i zawiera 15 nowych definicji, co ma istotne znaczenie dla procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowelizacja przepisów wprowadza szczególne zmiany w zakresie projektów OZE.

Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych przez projekt jest wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego dla całej gminy, jakim jest plan ogólny. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które obecnie pełni tę rolę, zostanie zastąpione planem ogólnym do końca 2025 roku. Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego i obejmie całą gminę. MPZP i decyzje o warunkach zabudowy będą musiały być zgodne z planem ogólnym. Dotychczasowe studia zachowają moc do końca 2025 roku, jednak po tym terminie, bez uchwalenia planu ogólnego, nie będzie możliwe wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Decyzje, które już stały się prawomocne lub staną się prawomocne do 1 stycznia 2026 roku, są bezterminowe. Jedynie decyzje o warunkach zabudowy, które zostaną wydane po 1 stycznia 2026 roku, będą obowiązywały przez 5 lat.

Projekt rozszerza katalog podmiotów, które mogą wnioskować do rady gminy o zmianę planu miejscowego o obywatelskie inicjatywy ustawodawcze określone w art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Projekt ustawy wprowadza również istotne zmiany dotyczące lokalizacji projektów OZE, głównie lokalizacji instalacji fotowoltaicznych. Lokalizacja projektów OZE będzie zależna od klasy gruntu, na którym mają być realizowane. Zmiana zagospodarowania przestrzennego dotycząca instalacji OZE niezamontowanych na dachu lokalizowanych:

  • na gruntach rolnych klas I–III,
  • na gruntach rolnych klasy IV o mocy większej niż 150 kW lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,
  • na pozostałych gruntach o mocy większej niż 1000 kW

będzie następować na podstawie planu miejscowego. To oznacza podwyższenie wymagań dla lokalizacji większości przyszłych projektów OZE. Jednak do czasu uchwalenia planu ogólnego w gminie, nadal będzie możliwe procedowanie w odniesieniu do instalacji OZE na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Doprecyzowany zostaje zapis w art. 15 ust. 4 o obligatoryjnych i fakultatywnych elementach planu miejscowego, w którym ustawodawca określa, że plany miejscowe przewidujące możliwość lokalizacji budynków umożliwiają również lokalizację instalacji PV oraz mikroinstalacji OZE na dachach budynków.

W ramach nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje się, że możliwe będzie uchwalenie planu miejscowego dla inwestycji w energetykę słoneczną nawet w przypadku, gdy aktualne studium nie uwzględnia obszarów przeznaczonych pod tego rodzaju instalacje. Po uchwaleniu ogólnego planu przez gminę, instalacje OZE oprócz elektrowni wiatrowych innych niż mikroinstalacje nadal będą mogły skorzystać z uproszczonej procedury sporządzania i uchwalania planu miejscowego, a przepisy określają, że cały proces nie powinien trwać dłużej niż trzy miesiące. Postępowania uproszczonego nie stosuje się, jeżeli zmiany dotyczą lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kolejnym rozwiązaniem, z którego inwestorzy będą mogli skorzystać, jest procedura Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego, która polega na opracowaniu planu miejscowego na wniosek inwestora we współpracy z gminą i po podpisaniu umowy urbanistycznej. Zintegrowany plan inwestycyjny jest szczególną formą planu miejscowego. Wejście w życie zintegrowanego planu inwestycyjnego powoduje utratę mocy obowiązującej planów miejscowych lub ich części odnoszących się do terenu objętego tym zintegrowanym planem inwestycyjnym.

Jedną z ostatnich ważnych zmian jest uruchomienie publicznego Rejestru Urbanistycznego, planowanego na rok 2026. Rejestr ten będzie zawierał informacje dotyczące planowania przestrzennego, w tym raporty z konsultacji społecznych, decyzje administracyjne oraz rozstrzygnięcia organów nadzoru. Dzięki rejestracji procesy planistyczne staną się bardziej przejrzyste i dostępne dla społeczności lokalnej oraz inwestorów. Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo odrzucić ją w całości. Można przypuszczać, że największe zaproponowane zmiany zostaną wprowadzone obecnym brzmieniu.

Baza wiedzy

Pierwszy miesiąc obowiązywania CBAM

Od 1 października 2023 roku na terenie UE obowiązuje nowy system mający na celu wyeliminowanie zjawiska tzw. ucieczki emisji dwutlenku węgla. Zjawisko to polega na przeniesieniu produkcji i zakupów towarów wysokoemisyjnych poza teren wspólnoty w celu uniknięcia dostosowywania się do norm emisji gazów cieplarnianych oraz kupowania uprawnień do emisji.

Zielone światło dla linii bezpośrednich w polskiej energetyce – przyjęcie rządowego projektu UC74

Już wkrótce przedsiębiorcy zyskają możliwość bezpośredniego połączenia się z wytwórcami energii elektrycznej za pośrednictwem dedykowanych linii bezpośrednich. W ostatnim tygodniu parlament zakończył prace nad nowelizacją Prawa Energetycznego, która wprowadza przepisy sporządzone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) (nr z wykazu: 3237). Nowe regulacje stanowią istotny krok w kierunku otwarcia bezpośredniej komunikacji między przedsiębiorcami a producentami energii, co prawdopodobnie wpłynie na ułatwienie procesów handlowych i stymulację gospodarczą w sektorze energetycznym.

obszar pokryty panelami fotowoltaicznymi

Plan ogólny gminy: nowe narzędzie planistyczne w projekcie ustawy o MPZP

Po trzecim czytaniu w Sejmie, rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został przekazany 1 czerwca 2023 roku do Senatu (druk 3097). Nowelizacja przewiduje zmiany w 50 ustawach i zawiera 15 nowych definicji, co ma istotne znaczenie dla procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowelizacja przepisów wprowadza szczególne zmiany w zakresie projektów OZE.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.