Zielone światło dla linii bezpośrednich w polskiej energetyce – przyjęcie rządowego projektu UC74

Zielone światło dla linii bezpośrednich w polskiej energetyce – przyjęcie rządowego projektu UC74

Data dodania: 04.08.2023 r. | ellipsisenergy.pl

Daniel Owczarczyk

Już wkrótce przedsiębiorcy zyskają możliwość bezpośredniego połączenia się z wytwórcami energii elektrycznej za pośrednictwem dedykowanych linii bezpośrednich. W ostatnim tygodniu parlament zakończył prace nad nowelizacją Prawa Energetycznego, która wprowadza przepisy sporządzone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) (nr z wykazu: 3237). Nowe regulacje stanowią istotny krok w kierunku otwarcia bezpośredniej komunikacji między przedsiębiorcami a producentami energii, co prawdopodobnie wpłynie na ułatwienie procesów handlowych i stymulację gospodarczą w sektorze energetycznym.

Aktualizacja przepisów dotyczących linii bezpośrednich w polskiej energetyce stawia przed przedsiębiorcami i sektorem energii nowe możliwości i wyzwania. Instrument ten jest kluczowy dla przyspieszenia transformacji energetycznej oraz rozwoju sektora kontraktów cPPA.

Linie bezpośrednie pozwalają na bezpośrednie połączenie producentów energii elektrycznej z odbiorcami, omijając tradycyjne pośrednictwo i sieć dystrybucji. Co prawda w polskim ustawodawstwie funkcjonowała definicja linii bezpośredniej, aczkolwiek Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (PURE) nie wydawał zgód na ich budowę. Zezwolenie na pracę jednostki wytwórczej jedynie w trybie wyspowym sprawiło, że w praktyce linie te nie powstawały w ogóle. Nowa definicja klarownie określa strony korzystające z linii bezpośredniej oraz procedurę przyłączania i sprzedaży energii w takim układzie.

Zgłoszenie zamiaru wybudowania linii bezpośredniej

Przedsiębiorcy, którzy chcą zbudować linię bezpośrednią, nie będą już musieli wnioskować o zgodę PURE. Zamiast tego wystarczy jedynie dokonać zgłoszenia, które zostanie zakończone wpisem do rejestru URE.

Podmiot ubiegający się o budowę linii bezpośredniej lub posiadający tytuł prawny do linii bezpośredniej składa do PURE zgłoszenie o zamiarze wybudowania linii bezpośredniej lub dalszego korzystania z linii bezpośredniej wraz z:

 • oznaczeniem podmiotu posiadającego tytuł prawny do linii bezpośredniej, jednostki wytwórczej energii elektrycznej połączonej za pomocą linii bezpośredniej, odbiorcy energii elektrycznej dostarczanej linią bezpośrednią, w tym jego imieniem i nazwiskiem lub firmą (nazwą) wraz z oznaczeniem formy prawnej;
 • informacjami m.in. o znamionowym napięciu pracy linii bezpośredniej,  długości linii, lokalizacji, podmiotach będących jednostkami podporządkowanymi, do których będzie dostarczana energia elektryczna linią bezpośrednią czy mocy zainstalowanej tej jednostki;
 • ekspertyzą wpływu tej linii bezpośredniej lub urządzeń, instalacji lub sieci do niej przyłączonych na system;
 • schematem elektrycznym linii bezpośredniej lub urządzeń wydzielonego odbiorcy i wydzielonej jednostki wytwórczej

Wpis do wykazu powinien zostać wykonany w terminie 45 dni od dnia złożenia tego zgłoszenia. Nie sprecyzowano w ustawie w jakim czasie PURE po dokonaniu wpisu linii bezpośredniej do wykazu wydaje zaświadczenie o wpisaniu linii bezpośredniej do tego wykazu.

W przypadku konieczności uzupełnienia lub poprawienia wniosku termin nie może być krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania.  W zakresie uzasadnionych wątpliwości co do negatywnego wpływu linii bezpośrednich na sieć PURE może wystąpić do:

 • podmiotu składającego zgłoszenie o złożenie wyjaśnień, wyznaczając termin nie krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania,
 • innego podmiotu o sporządzenie drugiej ekspertyzy w sprawie wpływu linii bezpośredniej lub urządzeń, instalacji lub sieci do niej przyłączonych na system elektroenergetyczny,
 • operatora systemu elektroenergetycznego z wnioskiem o sporządzenie ekspertyzy, wyznaczając termin na jej sporządzenie nie dłuższy niż 45 dni, a dany operator sporządza ekspertyzę w tym terminie.

Koszty sporządzenia ekspertyz ponosi podmiot składający zgłoszenie i uiszcza zaliczkę w wysokości szacowanych kosztów sporządzenia danej ekspertyzy.

W przypadku braku konieczności uzupełnień lub wyjaśnień, PURE dokonuje wpisu. W przeciwnym przypadku, nowy bieg terminu rozpoczyna się od uzupełnienia braków lub poprawienia informacji i/lub schematu, udzielenia wyjaśnień, otrzymania drugiej ekspertyzy albo ekspertyzy od operatora systemu elektroenergetycznego.

Kto nie musi przedkładać ekspertyzy?

Prace wyspowe (z wydzielonej jednostki wytwórczej do instalacji i urządzeń wydzielonego odbiorcy nieprzyłączonego do sieci elektroenergetycznej) oraz linie bezpośrednie w przypadku odbiorcy przyłączonego do sieci elektroenergetycznej o mocy do 2 MW będą mogły być realizowane w trybie zgłoszeniowym, bez konieczności przedkładania ekspertyzy, co przyspieszy proces związany z budową i użytkowaniem tych linii.

Rozliczenie nadwyżek energii

Producentom energii elektrycznej umożliwia się wprowadzenie nadwyżek energii do krajowej sieci elektroenergetycznej, jeżeli:

 • sprzedawca energii elektrycznej zawrze umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji z operatorem sieci energetycznych do którego sieci odbiorca jest przyłączony oraz zostaną spełnione warunki polegającego na przyłączeniu odbiorcy do sieci;
 • spełni wymagania techniczne określone w rozporządzeniu „systemowym” (Dz.U.2023.819 z dnia 2023.04.28) oraz w metodach, warunkach, wymogach i zasadach dotyczących wymagań technicznych dla jednostek wytwórczych, ustanowionych na podstawie obowiązujących aktów prawnych odpowiednio do mocy tej jednostki w odniesieniu do poziomu napięcia w punkcie połączenia linii bezpośredniej z instalacją odbiorcy albo z siecią, urządzeniami lub instalacjami podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną;
 • będzie posiadał wydaną koncesję na obrót energią elektryczną.

Opłata solidarnościowa

Podmioty wykorzystujące linią bezpośrednią, przyłączeni za pomocą innego przedsiębiorstwa energetycznego do sieci elektroenergetycznej, wnoszą do tego przedsiębiorstwa dwie opłaty:

 • tzw. opłatę solidarnościową,
 • opłatę na pokrycie kosztów utrzymywania systemowych standardów jakości i niezawodności bieżących dostaw energii elektrycznej.

Obie opłaty będą zależne od ilości energii dostarczanej linią bezpośrednią. Opłata solidarnościowa będzie odpowiadała udziałowi podmiotu przyłączanego w kosztach stałych za przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, w części niepokrytej innymi składnikami taryfy.

Sposób określania wysokości opłat określono w Rządowym Projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi w pakiecie regulacyjnym (UC74).

Nowe przepisy – od kiedy?

Zgodnie z zaakceptowaną nowelizacją Prawa Energetycznego, Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta. Przepisy dotyczące linii bezpośrednich, będą obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Przepisy dotyczące ustalenia przez operatorów sieci elektroenergetycznej opłaty solidarnościowej i opłaty na pokrycie kosztów utrzymywania systemowych standardów jakości i niezawodności bieżących dostaw energii elektrycznej zostaną przyjęte w ciągu 30 dni od ogłoszenia Rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. 

Baza wiedzy

Pierwszy miesiąc obowiązywania CBAM

Od 1 października 2023 roku na terenie UE obowiązuje nowy system mający na celu wyeliminowanie zjawiska tzw. ucieczki emisji dwutlenku węgla. Zjawisko to polega na przeniesieniu produkcji i zakupów towarów wysokoemisyjnych poza teren wspólnoty w celu uniknięcia dostosowywania się do norm emisji gazów cieplarnianych oraz kupowania uprawnień do emisji.

Zielone światło dla linii bezpośrednich w polskiej energetyce – przyjęcie rządowego projektu UC74

Już wkrótce przedsiębiorcy zyskają możliwość bezpośredniego połączenia się z wytwórcami energii elektrycznej za pośrednictwem dedykowanych linii bezpośrednich. W ostatnim tygodniu parlament zakończył prace nad nowelizacją Prawa Energetycznego, która wprowadza przepisy sporządzone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) (nr z wykazu: 3237). Nowe regulacje stanowią istotny krok w kierunku otwarcia bezpośredniej komunikacji między przedsiębiorcami a producentami energii, co prawdopodobnie wpłynie na ułatwienie procesów handlowych i stymulację gospodarczą w sektorze energetycznym.

obszar pokryty panelami fotowoltaicznymi

Plan ogólny gminy: nowe narzędzie planistyczne w projekcie ustawy o MPZP

Po trzecim czytaniu w Sejmie, rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został przekazany 1 czerwca 2023 roku do Senatu (druk 3097). Nowelizacja przewiduje zmiany w 50 ustawach i zawiera 15 nowych definicji, co ma istotne znaczenie dla procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowelizacja przepisów wprowadza szczególne zmiany w zakresie projektów OZE.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.