Program „Kogeneracja dla Ciepłownictwa” – NFOŚiGW ogłasza nowy nabór

Program „Kogeneracja dla Ciepłownictwa” – NFOŚiGW ogłasza nowy nabór

Data dodania: 13.10.2022 r. | ellipsisenergy.pl

Patrycja Suder, Natalia Klauza

Proces transformacji energetycznej sektora ciepłowniczego został wymuszony m.in. przez zaostrzające się standardy emisyjne. Nie bez znaczenia jest również fakt, że koszty związane z zakupem uprawnień do emisji CO2 dynamicznie wzrastają. Transformacja ciepłownictwa to proces zarówno długotrwały, jak i kosztochłonny, ale musi postępować, jeżeli polskie ciepłownictwo chce sprostać nadchodzącym wyzwaniom i nie stracić możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Kogeneracja dla Ciepłownictwa to priorytetowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który został opracowany w celu udzielania wsparcia przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł nie mniejszej niż 50 MW.

Głównym założeniem programu jest promowanie wdrażania systemów wysokosprawnej kogeneracji w sektorze ciepłowniczym. Jest to narzędzie przyczyniające się do realizacji celów określonych w ramach polityki energetyczno-klimatycznej, przynoszące długoterminowe korzyści dla państwa i jego społeczności.

W ramach programu NFOŚiGW przewidziało budżet w wysokości do 1,5 mld zł na dotacje oraz do 1,5 mld zł na pożyczki. O dofinansowanie wnioskować można do 15.12.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Rodzaje inwestycji

Warunkiem udziału w naborze jest realizacja inwestycji w wysokosprawną kogenerację oraz odpowiedni stopień zaawansowania inwestycji. Kwalifikowane są projekty dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych, które:

 • posiadają łączną moc zainstalowaną nie mniejszą niż 10 MW;
 • pracują w warunkach wysokosprawnej kogeneracji;
 • do produkcji energii wykorzystują ciepło odpadowe, odnawialne źródła energii (OZE), paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Ponadto za element inwestycji uznaje się należące do beneficjenta projektu przyłącze do publicznej sieci ciepłowniczej, a także magazyn ciepła zintegrowany ze źródłem wytwórczym.

Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których minimum 70% ciepła użytkowego powstałego w ciągu roku kalendarzowego w kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.

Wykluczenia

Jednostki wykluczone z możliwości ubiegania się o wsparcie w programie to instalacje współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami, jak np. biomasa, w systemach spalania wielopaliwowego, a także dedykowanego spalania wielopaliwowego oraz instalacje termicznego przekształcania odpadów.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia

Zgodnie z zapisami programu w chwili składania wniosku należy posiadać wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, cieplnej oraz gazowej. Nie ma konieczności posiadania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wysokość i forma dofinansowania

W ramach programu beneficjent może uzyskać wsparcie finansowe w formie:

 • dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych lub/i
 • pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 300 mln zł), oprocentowanie pożyczki ustalane jest na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5% w skali roku. Finansowanie przyznawane jest na okres do 15 lat.

Koszty kwalifikowane inwestycji

Za kwalifikowane koszty inwestycji uznawane są:

 • Koszty przygotowania inwestycji – do 10% sumy kosztów kwalifikowanych, opracowanie niezbędnej dokumentacji w tym m.in. raportu oddziaływania na środowisko, projektu budowlanego oraz wykonawczego;
 • Koszty wynikające z zarządzania realizacją inwestycji – do 10% sumy kosztów kwalifikowanych;
 • Koszty nabycia nieruchomości do kwoty nie większej niż 10% sumy kosztów kwalifikowanych;
 • Koszty związane z wartościami niematerialnymi oraz prawnymi – do wysokości 20% sumy kosztów kwalifikowanych;
 • Koszty robót budowlanych, w tym infrastruktury technicznej, remontów, adaptacji oraz materiałów, robót budowlano-montażowych i demontażowych;
 • Koszty środków trwałych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w naborze – serdecznie zapraszamy do kontaktu. Pomożemy przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie oraz skompletujemy niezbędną dokumentację.

Baza wiedzy

Pierwszy miesiąc obowiązywania CBAM

Od 1 października 2023 roku na terenie UE obowiązuje nowy system mający na celu wyeliminowanie zjawiska tzw. ucieczki emisji dwutlenku węgla. Zjawisko to polega na przeniesieniu produkcji i zakupów towarów wysokoemisyjnych poza teren wspólnoty w celu uniknięcia dostosowywania się do norm emisji gazów cieplarnianych oraz kupowania uprawnień do emisji.

Zielone światło dla linii bezpośrednich w polskiej energetyce – przyjęcie rządowego projektu UC74

Już wkrótce przedsiębiorcy zyskają możliwość bezpośredniego połączenia się z wytwórcami energii elektrycznej za pośrednictwem dedykowanych linii bezpośrednich. W ostatnim tygodniu parlament zakończył prace nad nowelizacją Prawa Energetycznego, która wprowadza przepisy sporządzone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) (nr z wykazu: 3237). Nowe regulacje stanowią istotny krok w kierunku otwarcia bezpośredniej komunikacji między przedsiębiorcami a producentami energii, co prawdopodobnie wpłynie na ułatwienie procesów handlowych i stymulację gospodarczą w sektorze energetycznym.

obszar pokryty panelami fotowoltaicznymi

Plan ogólny gminy: nowe narzędzie planistyczne w projekcie ustawy o MPZP

Po trzecim czytaniu w Sejmie, rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został przekazany 1 czerwca 2023 roku do Senatu (druk 3097). Nowelizacja przewiduje zmiany w 50 ustawach i zawiera 15 nowych definicji, co ma istotne znaczenie dla procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowelizacja przepisów wprowadza szczególne zmiany w zakresie projektów OZE.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.