Projekt zmiany ustawy OZE – stanowisko MKiŚ do uwag z uzgodnień międzyresortowych

Projekt zmiany ustawy OZE – stanowisko MKiŚ do uwag z uzgodnień międzyresortowych

Data dodania: 19.12.2022 r. | ellipsisenergy.pl

Daniel Owczarczyk

Oczekiwany od prawie dwóch lat projekt zmiany ustawy o OZE (numer w wykazie: UC99) doczekał się stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska do uwag z uzgodnień międzyresortowych. Projekt implementuje przepisy zawarte w dyrektywie RED II, m.in. regulację przyłączenia instalacji OZE do sieci ciepłowniczej i zakup ciepła z takiej instalacji, rozszerzenie katalogu gwarancji pochodzenia czy też wprowadzenie przepisów regulujących umowy typu PPA.

W uzasadnieniu do projektu MKiŚ określił główne obszary, w któych mają nastąpić proponowane zmiany, ale naszym zdaniem do najciekawszych (i obiecujących) zmian należą:

 • uregulowanie działalności wytwarzania biometanu,
 • wprowadzenie obowiązku przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci ciepłowniczej,
 • obowiązek zakupu ciepła z OZE,
 • zwolnienie małych źródeł OZE z przedstawiania taryf Prezesowi URE,
 • wprowadzenie gwarancji pochodzenia na nośniki takie jak biometan, ciepło lub chłód czy wodór,
 • dostosowanie przepisów dotyczących wydawania gwarancji pochodzenia związanego z rozszerzeniem ich katalogu,
 • brak możliwości zbycia gwarancji pochodzenia na korzyść innego podmiotu niż tego, który również jest stroną umowy sprzedaży energii z OZE,
 • wprowadzenie URE do Assosciation of Issuing Bodies (AIB), czyli uznanie gwarancji pochodzenia wydanej w innym państwie członkowskim,
 • stworzenie podstaw prawnych do kontraktowania energii za pomocą PPA,
 • wprowadzenie handlu partnerskiego P2P,
 • wprowadzenie wsparcia operacyjnego dla instalacji OZE, którym upływa 15-letni system wsparcia.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, we wspominanym stanowisku, oprócz przyjęcia poprawek redakcyjnych i formalnych, odpowiedziało na uwagi innych resortów. Można się z nich dowiedzieć m.in., że Ministerstwo na razie nie jest zainteresowane współdzieleniem przyłącza w postaci cable pooling’u:

Lp.§Zgłaszający uwagęTreść uwagiStanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska
35.Art. 1 pkt 2 lit. k projektu ustawy (art. 2 pkt 19b ustawy OZE)MRIRWW lit. k w której dodaje się definicję mocy zainstalowanej elektrycznej w odniesieniu do hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii, wyjaśnienia wymaga, o które urządzenia chodzi. W pkt 11a lit. b, do którego odwołuje się ten przepis wskazuje zarówno urządzenia zespołu wytwórczego instalacji OZE wchodzących w skład danej hybrydy, jak i urządzenie łączące ten zespół z siecią.Uwaga nieprzyjęta   Zgodnie z informacją PURE 44/2016 z 21 września 2016 r. mocą zainstalowaną elektryczną instalacji OZE nie jest np. moc turbiny wiatrowej, silnika spalinowego, turbiny wodnej, a także moc inwerterów (w przypadku instalacji wykorzystujących energie promieniowania słonecznego), czy też moc przyłączeniowa wynikająca z warunków przyłączenia lub umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Projektowana zmiana nie zmierza do zmiany dotychczasowej praktyki dotyczącej sposobu wyliczania łącznej mocy czynnej instalacji OZE.   Odnosząc się do konieczności wskazania, o które urządzenia chodzi w art. 1 pkt. 2 lit. k, w przypadku określania mocy zainstalowanej elektrycznej, należy wskazać, że UC99 wyraźnie rozgranicza urządzenia wchodzące w skład hybrydowej instalacji OZE (tj. lit. b pkt. 19b art. 2: generator, moduł fotowoltaiczny, elektrolizer lub ogniwa paliwowe) od urządzenia łączącego ten zespół z siecią (tj. lit. c pkt. 19b art. 2: urządzenie służące do transformacji energii elektrycznej, o którym mowa w pkt 11a lit. b – w przypadku hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii).

Z zaproponowanych uwag Ministerstwa Aktywów Państwowych, MKiŚ przyjęło doprecyzowanie wyłączenia z obowiązku przyłączania do sieci ciepłowniczych instalacji OZE, jeżeli sieć ciepłownicza przedsiębiorstwa energetycznego stanowi element efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego:

Lp.§Zgłaszający uwagęTreść uwagiStanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska
106Art. 1 pkt 74 lit. d) projektu ustawy (Art. 116 ust 2b ustawy OZE)MAP„2b. Obowiązkami, o których mowa w ust. 1 i 2 nie są objęte przedsiębiorstwa energetyczne działające w obszarze sieci ciepłowniczej, która stanowi część (element) efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego w rozumieniu art. 7b ust. 4 pkt 1 lub pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne”.   W myśl, zaproponowanej w projekcie ustawy, treści art. 116 ust. 2b, wyłączenie obowiązku,
o którym mowa w art. 116 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej, dotyczyłoby przypadku, gdy sieć ciepłownicza jest częścią systemu, który jest efektywnym energetycznie system ciepłowniczym w oparciu o kryteria wskazane w art. 7b ust. 4 pkt 1 lub 2 (tj. do wytwarzania ciepła wykorzystuje
się odpowiednio – co najmniej w 50% energię
z odnawialnych źródeł energii lub co najmniej
w 50% ciepło odpadowe). W związku z powyższym – zgodnie z roboczą interpretacją MAP – wyłączenie nie dotyczyłoby przypadku systemów ciepłowniczych, które posiadają status efektywnych w oparciu
o spełnienie kryterium, o którym mowa w art. 7b ust. 4 pkt 3 (tj. w odniesieniu, do których co najmniej 75% ciepła w systemie pochodzi
z kogeneracji). W opinii MAP, biorąc pod uwagę, że art. 24 ust. 6 lit. b) dyrektywy OZE II dopuszcza możliwość zwolnienia z obowiązku przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci, także
w przypadku, „efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych wykorzystujących wysokosprawną kogenerację”, ustawa powinna również przewidywać możliwość takiego wyłączenia w przypadku efektywnych systemów ciepłowniczych bazujących na źródłach CHP. MAP proponuje zatem wprowadzenie odpowiednich zmian w treści ust. 2b, które miałyby także na celu doprecyzowanie zapisów.
Uwaga przyjęta   Proponowana redakcja: „2b. Obowiązkami, o których mowa w ust. 1 i 2 nie są objęte przedsiębiorstwa energetyczne działające w obszarze sieci ciepłowniczej, która stanowi element efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego w rozumieniu art. 7b ust. 4 pkt 1 lub pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne ”.

Prawdopodobnie przez liczbę uwag zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych (ok. 1000) na kolejne stanowisko trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Wysokie zainteresowanie branży procedowanym projektem wynika ze zmian, jakie wprowadzać ma w ustawie OZE i w Prawie Energetycznym.

Baza wiedzy

Audyt energetyczny pod kredyt ekologiczny – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Już 17 maja 2023 r. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosi warunki naboru dotyczącego kredytu ekologicznego, w którym beneficjentami mogą zostać zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa: small mid-caps oraz mid-caps.

Zmiany w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – zasada 10H

14 marca 2023 r. projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, przechodząc całą ścieżkę legislacyjną w obu izbach parlamentarnych, został finalnie podpisany przez Prezydenta RP.

logotypy grupa Enervigo

Informacja o powstaniu grupy Enervigo

Z ogromną satysfakcją informujemy, iż Zarząd Spółki Ellipsis Energy podjął strategiczną decyzję o powiązaniu kapitałowym z firmą Enervigo sp. z o.o. Wielomiesięczne obustronne rozmowy wykazały, że będzie to krok, który wzmocni naszą pozycję rynkową w skorelowaniu uzupełniających się kompetencji.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.