Transformacja ciepłownictwa – program priorytetowy NFOŚiGW „Kogeneracja powiatowa”

Transformacja ciepłownictwa – program priorytetowy NFOŚiGW „Kogeneracja powiatowa”

Data dodania: 30.11.2022 r. | ellipsisenergy.pl

Patrycja Suder, Natalia Klauza

Transformacja sektora ciepłowniczego

Transformacja energetyczna niesie za sobą wiele szans, ale również wyzwań, z którymi musimy jak najszybciej się zmierzyć. Brak inwestycji pozwalających na redukcję emisji, a więc i redukcję śladu węglowego, może przynieść katastrofalne skutki nie tylko dla środowiska, ale też dla całej gospodarki.

Skutki ekonomiczne odczuwalne są poprzez wzrost kosztów produktów i usług, których poziom w dużej mierze uzależniony jest od cen nośników energii. Z kolei ceny nośników energii uzależnione są od obecnych kosztów operacyjnych jednostek wytwórczych, na które wpływa też koszt związany z zakupem uprawnień do emisji. Opóźnianie procesu lub bierność wobec transformacji energetycznej, może skutkować trwałym wzrostem cen energii elektrycznej i ciepła, co w konsekwencji może prowadzić do zawężenia grona odbiorców tych produktów.

Brak edukacji w zakresie rynku energii i ciepła wpływa na wiele aspektów społeczno-gospodarczych, szczególnie z zakresu weryfikowania informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej, mających kluczowy wpływ m.in. na zdrowie publiczne czy ubóstwo energetyczne. Polski konsument korzystający z usług i produktów sektora energetycznego zadaje często sobie pytanie dlaczego ceny energii i ciepła rosną. Natłok informacji pojawiających się ostatnio w mediach i prasie, na pewno nie ułatwia zrozumienia mechanizmów wpływających na ceny energii m.in. na rynku hurtowym i bilansującym. Rodzi to wiele pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć, a jednym z nich jest: jak obniżyć koszty energii elektrycznej i ciepła w dobie transformacji energetycznej?

Unia Europejska zidentyfikowała bariery dla całego sektora ciepłowniczego i nakierowała swoje działania na finansowanie jego transformacji m.in. ze środków publicznych. W odpowiedzi na te potrzeby powstał kolejny program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Kogeneracja powiatowa”.

Program priorytetowy NFOŚiGW „Kogeneracja powiatowa”

Celem programu jest promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji w sektorze ciepłowniczym. Wsparcie finansowe może zostać udzielone przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła lub jednoczesnego wytwarzania ciepła oraz energii elektrycznej.

Termin naboruNabór w trybie ciągłym od 15.12.2022 r. do 20.12.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Alokacja1 mld zł, w tym:
– 0,5 mld zł dla dofinansowania w postaci bezzwrotnej dotacji oraz 
– 0,5 mld zł dla dofinansowania w formie pożyczki.
Warunki udziału w naborze– realizacja projektu w ramach systemu ciepłowniczego, którego zainstalowana moc cieplna, na dzień składania wniosku, jest mniejsza od 50 MW (program nie pozwala na sumowanie mocy wszystkich systemów, w ramach których realizowana jest działalność przedsiębiorcy),
– do otrzymania dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których w ciągu roku kalendarzowego do publicznej sieci ciepłowniczej zostanie wprowadzone co najmniej 70% ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostce kogeneracji.

Rodzaje inwestycji

Do programu kwalifikują się przedsięwzięcia wiążące się z budową lub/i przebudową jednostek wytwórczych, których łączna moc zainstalowana elektryczna i cieplna wynosi co najmniej 1 MW. Dodatkowo jednostki te muszą pracować w warunkach wysokosprawnej kogeneracji oraz być podłączone do sieci, a do wytwarzania energii wykorzystane ma zostać:

 • ciepło odpadowe,
 • energia z OZE,
 • paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Ponadto za element inwestycji może być również uznane:

 • przyłącze do publicznej sieci ciepłowniczej należące do wytwórcy energii,
 • przyłącze do sieci elektroenergetycznej,
 • przyłącze gazowe.

Program przewiduje również możliwość dofinansowania magazynu energii, jednakże warunkiem otrzymania jest zintegrowanie go z instalacją spełniającą warunki określone w powyższym akapicie.

Wykluczenia

Jednostki wykluczone z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach programu to instalacje współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami, jak np. biomasa w instalacjach spalania wielopaliwowego, także w instalacjach dedykowanego spalania wielopaliwowego.

Wysokość i forma dofinansowania

W ramach programu beneficjent może uzyskać wsparcie finansowe w formie:

 • dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych (od 1 mln zł) lub/i
 • pożyczki o 100% kosztów kwalifikowanych (od 1 mln zł do 100 mln zł).

Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M, nie mniej niż 1,5% w skali roku lub na warunkach rynkowych. Finansowanie przyznawane jest na okres do 15 lat.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w formie:

 • wyłącznie dotacji,
 • wyłącznie pożyczki,
 • dotacji i pożyczki łącznie.

Podsumowanie

Przeprowadzenie transformacji w sektorze ciepłowniczym to spore wyzwanie. W porównaniu do energii elektrycznej, ciepła nie da się przesyłać na duże odległości i momentalnie uzupełnić jego niedoboru inwestując w inną jednostkę na drugim krańcu kraju. Dodatkowo wiele systemów ciepłowniczych w Polsce należy m.in. do spółek miejskich, których podstawowym zadaniem jest dostarczanie przystępnego cenowo ciepła do swoich mieszkańców, a nie generowanie zysku z prowadzonej działalności. Wiele lat bierności wobec pozyskiwania finansowania na transformację doprowadziło do zakłopotania całego sektora małych jednostek ciepłowniczych, które to wszystkie muszą już niedługo stać się efektywnymi systemami ciepłowniczymi. W przeciwnym wypadku nie będą one mogły skorzystać z pomocy publicznej.

Zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami efektywny system ciepłowniczy jest to system, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej w 50% energię z OZE lub w 50% ciepło odpadowe lub w 75%. ciepło pochodzące z kogeneracji lub w 50% wykorzystuje się połączenie wspomnianych nośników. Zgodnie z raportem forum energii 87,5% (463 z 529) wszystkich systemów ciepłowniczych w Polsce nie posiada statusu systemów efektywnych.[1] Taka ilość systemów ciepłowniczych w skali kraju wymaga znacznych nakładów finansowych w nowe technologie i efektywność energetyczną.

Ellipsis Energy staje naprzeciw obecnym wyzwaniom i profesjonalnie wspiera sektor energetyczny w transformacji energetycznej. Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w naborze – serdecznie zapraszamy do kontaktu. Pomożemy przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie oraz skompletujemy niezbędną dokumentację.


[1] https://forum-energii.eu/pl/analizy/polskie-cieplownictwo-kluczem-do-pokonania-smogu

Baza wiedzy

Pierwszy miesiąc obowiązywania CBAM

Od 1 października 2023 roku na terenie UE obowiązuje nowy system mający na celu wyeliminowanie zjawiska tzw. ucieczki emisji dwutlenku węgla. Zjawisko to polega na przeniesieniu produkcji i zakupów towarów wysokoemisyjnych poza teren wspólnoty w celu uniknięcia dostosowywania się do norm emisji gazów cieplarnianych oraz kupowania uprawnień do emisji.

Zielone światło dla linii bezpośrednich w polskiej energetyce – przyjęcie rządowego projektu UC74

Już wkrótce przedsiębiorcy zyskają możliwość bezpośredniego połączenia się z wytwórcami energii elektrycznej za pośrednictwem dedykowanych linii bezpośrednich. W ostatnim tygodniu parlament zakończył prace nad nowelizacją Prawa Energetycznego, która wprowadza przepisy sporządzone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) (nr z wykazu: 3237). Nowe regulacje stanowią istotny krok w kierunku otwarcia bezpośredniej komunikacji między przedsiębiorcami a producentami energii, co prawdopodobnie wpłynie na ułatwienie procesów handlowych i stymulację gospodarczą w sektorze energetycznym.

obszar pokryty panelami fotowoltaicznymi

Plan ogólny gminy: nowe narzędzie planistyczne w projekcie ustawy o MPZP

Po trzecim czytaniu w Sejmie, rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został przekazany 1 czerwca 2023 roku do Senatu (druk 3097). Nowelizacja przewiduje zmiany w 50 ustawach i zawiera 15 nowych definicji, co ma istotne znaczenie dla procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowelizacja przepisów wprowadza szczególne zmiany w zakresie projektów OZE.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.