Transformacja ciepłownictwa – program priorytetowy NFOŚiGW „Kogeneracja powiatowa”

Transformacja ciepłownictwa – program priorytetowy NFOŚiGW „Kogeneracja powiatowa”

Data dodania: 30.11.2022 r. | ellipsisenergy.pl

Patrycja Suder, Natalia Klauza

Transformacja sektora ciepłowniczego

Transformacja energetyczna niesie za sobą wiele szans, ale również wyzwań, z którymi musimy jak najszybciej się zmierzyć. Brak inwestycji pozwalających na redukcję emisji, a więc i redukcję śladu węglowego, może przynieść katastrofalne skutki nie tylko dla środowiska, ale też dla całej gospodarki.

Skutki ekonomiczne odczuwalne są poprzez wzrost kosztów produktów i usług, których poziom w dużej mierze uzależniony jest od cen nośników energii. Z kolei ceny nośników energii uzależnione są od obecnych kosztów operacyjnych jednostek wytwórczych, na które wpływa też koszt związany z zakupem uprawnień do emisji. Opóźnianie procesu lub bierność wobec transformacji energetycznej, może skutkować trwałym wzrostem cen energii elektrycznej i ciepła, co w konsekwencji może prowadzić do zawężenia grona odbiorców tych produktów.

Brak edukacji w zakresie rynku energii i ciepła wpływa na wiele aspektów społeczno-gospodarczych, szczególnie z zakresu weryfikowania informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej, mających kluczowy wpływ m.in. na zdrowie publiczne czy ubóstwo energetyczne. Polski konsument korzystający z usług i produktów sektora energetycznego zadaje często sobie pytanie dlaczego ceny energii i ciepła rosną. Natłok informacji pojawiających się ostatnio w mediach i prasie, na pewno nie ułatwia zrozumienia mechanizmów wpływających na ceny energii m.in. na rynku hurtowym i bilansującym. Rodzi to wiele pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć, a jednym z nich jest: jak obniżyć koszty energii elektrycznej i ciepła w dobie transformacji energetycznej?

Unia Europejska zidentyfikowała bariery dla całego sektora ciepłowniczego i nakierowała swoje działania na finansowanie jego transformacji m.in. ze środków publicznych. W odpowiedzi na te potrzeby powstał kolejny program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Kogeneracja powiatowa”.

Program priorytetowy NFOŚiGW „Kogeneracja powiatowa”

Celem programu jest promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji w sektorze ciepłowniczym. Wsparcie finansowe może zostać udzielone przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła lub jednoczesnego wytwarzania ciepła oraz energii elektrycznej.

Termin naboruNabór w trybie ciągłym od 15.12.2022 r. do 20.12.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Alokacja1 mld zł, w tym:
– 0,5 mld zł dla dofinansowania w postaci bezzwrotnej dotacji oraz 
– 0,5 mld zł dla dofinansowania w formie pożyczki.
Warunki udziału w naborze– realizacja projektu w ramach systemu ciepłowniczego, którego zainstalowana moc cieplna, na dzień składania wniosku, jest mniejsza od 50 MW (program nie pozwala na sumowanie mocy wszystkich systemów, w ramach których realizowana jest działalność przedsiębiorcy),
– do otrzymania dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których w ciągu roku kalendarzowego do publicznej sieci ciepłowniczej zostanie wprowadzone co najmniej 70% ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostce kogeneracji.

Rodzaje inwestycji

Do programu kwalifikują się przedsięwzięcia wiążące się z budową lub/i przebudową jednostek wytwórczych, których łączna moc zainstalowana elektryczna i cieplna wynosi co najmniej 1 MW. Dodatkowo jednostki te muszą pracować w warunkach wysokosprawnej kogeneracji oraz być podłączone do sieci, a do wytwarzania energii wykorzystane ma zostać:

 • ciepło odpadowe,
 • energia z OZE,
 • paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Ponadto za element inwestycji może być również uznane:

 • przyłącze do publicznej sieci ciepłowniczej należące do wytwórcy energii,
 • przyłącze do sieci elektroenergetycznej,
 • przyłącze gazowe.

Program przewiduje również możliwość dofinansowania magazynu energii, jednakże warunkiem otrzymania jest zintegrowanie go z instalacją spełniającą warunki określone w powyższym akapicie.

Wykluczenia

Jednostki wykluczone z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach programu to instalacje współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami, jak np. biomasa w instalacjach spalania wielopaliwowego, także w instalacjach dedykowanego spalania wielopaliwowego.

Wysokość i forma dofinansowania

W ramach programu beneficjent może uzyskać wsparcie finansowe w formie:

 • dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych (od 1 mln zł) lub/i
 • pożyczki o 100% kosztów kwalifikowanych (od 1 mln zł do 100 mln zł).

Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M, nie mniej niż 1,5% w skali roku lub na warunkach rynkowych. Finansowanie przyznawane jest na okres do 15 lat.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w formie:

 • wyłącznie dotacji,
 • wyłącznie pożyczki,
 • dotacji i pożyczki łącznie.

Podsumowanie

Przeprowadzenie transformacji w sektorze ciepłowniczym to spore wyzwanie. W porównaniu do energii elektrycznej, ciepła nie da się przesyłać na duże odległości i momentalnie uzupełnić jego niedoboru inwestując w inną jednostkę na drugim krańcu kraju. Dodatkowo wiele systemów ciepłowniczych w Polsce należy m.in. do spółek miejskich, których podstawowym zadaniem jest dostarczanie przystępnego cenowo ciepła do swoich mieszkańców, a nie generowanie zysku z prowadzonej działalności. Wiele lat bierności wobec pozyskiwania finansowania na transformację doprowadziło do zakłopotania całego sektora małych jednostek ciepłowniczych, które to wszystkie muszą już niedługo stać się efektywnymi systemami ciepłowniczymi. W przeciwnym wypadku nie będą one mogły skorzystać z pomocy publicznej.

Zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami efektywny system ciepłowniczy jest to system, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej w 50% energię z OZE lub w 50% ciepło odpadowe lub w 75%. ciepło pochodzące z kogeneracji lub w 50% wykorzystuje się połączenie wspomnianych nośników. Zgodnie z raportem forum energii 87,5% (463 z 529) wszystkich systemów ciepłowniczych w Polsce nie posiada statusu systemów efektywnych.[1] Taka ilość systemów ciepłowniczych w skali kraju wymaga znacznych nakładów finansowych w nowe technologie i efektywność energetyczną.

Ellipsis Energy staje naprzeciw obecnym wyzwaniom i profesjonalnie wspiera sektor energetyczny w transformacji energetycznej. Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w naborze – serdecznie zapraszamy do kontaktu. Pomożemy przygotować i złożyć wniosek o dofinansowanie oraz skompletujemy niezbędną dokumentację.


[1] https://forum-energii.eu/pl/analizy/polskie-cieplownictwo-kluczem-do-pokonania-smogu

Baza wiedzy

Audyt energetyczny pod kredyt ekologiczny – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Już 17 maja 2023 r. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosi warunki naboru dotyczącego kredytu ekologicznego, w którym beneficjentami mogą zostać zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa: small mid-caps oraz mid-caps.

Zmiany w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – zasada 10H

14 marca 2023 r. projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, przechodząc całą ścieżkę legislacyjną w obu izbach parlamentarnych, został finalnie podpisany przez Prezydenta RP.

logotypy grupa Enervigo

Informacja o powstaniu grupy Enervigo

Z ogromną satysfakcją informujemy, iż Zarząd Spółki Ellipsis Energy podjął strategiczną decyzję o powiązaniu kapitałowym z firmą Enervigo sp. z o.o. Wielomiesięczne obustronne rozmowy wykazały, że będzie to krok, który wzmocni naszą pozycję rynkową w skorelowaniu uzupełniających się kompetencji.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.