Województwa z najwyższymi poziomami dofinansowania – pomoc regionalna na nowe inwestycje

Data dodania: 16.01.2023 r.

Wysokie koszty nośników energii, brak stabilności na rynku i wzrost kosztów związanych z zakupem urządzeń skłoniły wielu przedsiębiorców do przeformułowania sposobu finansowania nowych inwestycji w zakresie m.in. poprawy efektywności energetycznej i zmiany paliwa stosowanego do produkcji energii.

Wysokie koszty planowanych inwestycji związanych z gospodarką energetyczną wymagają zaangażowania sporego kapitału lub też posiadania dobrej płynności finansowej i zabezpieczenia w przypadku finansowania dłużnego. Wiele firm decyduje się więc na pozyskanie finansowania zewnętrznego oferowanego przez instytucje publiczne w postaci dotacji i niskooprocentowanych pożyczek. Pomoc publiczna jest regulowana prawem krajowym, ale tak naprawdę to prawo unijne jest pierwszorzędne m.in. GBER. Istnieje różnica pomiędzy finansowaniem ze środków krajowych a europejskich, aczkolwiek odnoszące się do obu ramy prawne UE wskazują, iż dofinansowanie podmiotu poprzez wsparcie publiczne musi zachować efekt zachęty, być transparentne, nie może niszczyć wzajemnej konkurencji i musi wpisywać się w idee zrównoważonego rozwoju.

Przedsiębiorcy mogą wnioskować o pomoc publiczną taką jak: pomoc de minimis, pomoc regionalna, pomoc horyzontalna na ochronę środowiska, pomoc sektorowa. W tym artykule skupimy się na pomocy regionalnej.

Czym jest pomoc regionalna?

Pomoc regionalna jest formą pomocy publicznej, której ogólną zasadą jest wspieranie przede wszystkim regionów słabiej rozwiniętych, których PKB w przeliczeniu na mieszkańca jest niższe niż 75% średniej dla Unii Europejskiej. Z tego względu cały obszar Unii Europejskiej, podzielony na mikroregiony według Europejskiej klasyfikacji NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics), wskazuje, które to regiony powinny mieć możliwość wyższej intensywności finansowania ze środków publicznych, a które niższej [1]. Intensywność pomocy publicznej w danym regionie można zwiększyć o 10 pp. w przypadku inwestycji realizowanych przez średnie przedsiębiorstwa i o 20 pp. w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw. Całość ma swoje uzasadnienie w polityce spójności UE, która to promuje także zbilansowany, bardziej zrównoważony „rozwój terytorialny”, a tym samym zyskuje szerszy zakres działania niż polityka regionalna.

Organy UE co 6 lat ustanawiają swój budżet, gdzie Polska jest beneficjentem już czwartej odsłony funduszy unijnych tj. na lata 2021–2027. W obecnym okresie budżetowym zmieniona została intensywność pomocy publicznej na obszarach mikroregionów wg. NUTS (tzw. mapa pomocy regionalnej).

Mapa pomocy regionalnej

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej dla dużych przedsiębiorstw na terenie Polski. W przypadku średnich przedsiębiorstw wartość zwiększa się o 10 punktów procentowych, a w przypadku małych przedsiębiorstw o 20 punktów procentowych. Jedynie w obszarze z zerową intensywnością zwiększenia te nie obowiązują – w obszarach tych nie jest możliwe uzyskanie pomocy regionalnej niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa

Województwa: mazowieckie, wielkopolskie i dolnośląskie

Duża zmiana zaszła dla regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa wraz z przylegającymi powiatami oraz powiatem grodziskim i nowodworskim), w którym udzielanie pomocy regionalnej, zgodnie z powyższą mapą, nie jest dopuszczalne (intensywność wynosi 0% i nie może być podwyższona dla MŚP). Wyjątek stanowią następujące gminy z tego regionu:

— Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola, dla których intensywność wynosi 25% oraz

— Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tłuszcz, dla których intensywność wynosi 35%.

Dodatkowo w woj. mazowieckim powiaty: garwoliński, łosicki, sokołowski, węgrowski, siedlecki wraz z miastem Siedlce mają intensywność wsparcia na poziomie do 50%. Intensywność wsparcia na obszarach pozostałych powiatów w woj. mazowieckim wynosi 40%.

W województwie wielkopolskim intensywność wsparcia wynosi od 15% do 25%, w zależności od podregionu i daty udzielenia pomocy. Od 1 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2024 r. intensywność na obszarze Poznania oraz podregionu poznańskiego (powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, średzki i śremski) wynosi 20%, a następnie do 31 stycznia 2027 r. zmniejsza się do poziomu 15%. Reszta obszarów w woj. wielkopolskim posiada intensywność na poziomie 25%.

Podobna sytuacja występuje w województwie dolnośląskim, gdzie na obszarze miasta Wrocław w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. intensywność wynosi 20%, natomiast później spada do 15%. W pozostałych obszarach województwa dolnośląskiego intensywność wynosi 25%.

Pomoc regionalna – pomoc udzielana na realizację nowej inwestycji

Za nową inwestycję uznaje się:

– inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z m.in.:

– tworzeniem nowego przedsiębiorstwa,

– rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, np. ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych (rozbudowy przedsiębiorstwa nie stanowi zwykłe powiększenie jego majątku o środki trwałe),

– dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa polegającą na wprowadzeniu nowych dodatkowych produktów,

– zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie lub

– nabycie środków trwałych należących do zakładu, który został zlikwidowany lub zostałby zlikwidowany, gdyby zakup nie nastąpił.

Istnieją wyjątki np. w przypadku inwestycji realizowanych przez dużych przedsiębiorców m.in. w województwach dolnośląskim i wielkopolskim oraz w niektórych gminach należących do regionu warszawskiego stołecznego, gdzie nową inwestycją jest wyłącznie inwestycja na rzecz nowej działalności gospodarczej w danym obszarze. Nowa działalność oznacza, że nie jest ona taka sama jak wcześniejsza prowadzona działalność ani też podobna do takiej działalności (taka sama lub podobna działalność – działalność wchodząca w zakres tej samej klasy statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE).

Za nową inwestycję nie uznaje się m.in. inwestycji prowadzącej jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych czy też nabycia udziałów lub akcji przedsiębiorstwa. Dodatkowo istnieje katalog przypadków, kiedy pomoc regionalna nie może zostać udzielona:

– wytwarzanie energii (w tym również na własne potrzeby), jej dystrybucja i infrastruktura,

– hutnictwo żelaza i stali,

– górnictwo węgla – nie dotyczy odzyskiwania węgla z hałd,

– budownictwo okrętowe,

– włókna syntetyczne,

– transport,

– rybołówstwo i akwakultura,

– rolnictwo w zakresie działalności związanej z produkcją pierwotną produktów,

– przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji,

O pomoc regionalną można wnioskować np. w ramach obecnych/przyszłych naborów ogłoszonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jeżeli zakres inwestycji zgodny jest z zapisami konkretnego programu priorytetowego. Pomoc może zostać udzielona, jeżeli przed rozpoczęciem inwestycji został złożony wniosek o dofinansowanie.


[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A32003R1059%3APL%3ANOT

Baza wiedzy

Województwa z najwyższymi poziomami dofinansowania – pomoc regionalna na nowe inwestycje

Wysokie koszty nośników energii, brak stabilności na rynku i wzrost kosztów związanych z zakupem urządzeń skłoniły wielu przedsiębiorców do przeformułowania sposobu finansowania nowych inwestycji w zakresie m.in. poprawy efektywności energetycznej, zmiany paliwa stosowanego do produkcji energii.

Czym jest ślad węglowy przedsiębiorstwa? Jak i dlaczego należy go liczyć?

Emisja gazów cieplarnianych stanowi jeden z kluczowych problemów z jakim przyszło nam się mierzyć. O konsekwencjach efektu cieplarnianego coraz mocniej przekonuje się cały świat, obserwując przybierające na sile i częstotliwości anomalie pogodowe. Coraz bardziej świadome społeczeństwo nie przechodzi jednak obojętnie obok pogłębiającego się problemu. Dowodem tego są zmiany w międzynarodowej polityce, które nakładają jeszcze bardziej drastyczne regulacje dotyczące wpływu działalności człowieka na stan środowiska.

Projekt zmiany ustawy OZE – stanowisko MKiŚ do uwag z uzgodnień międzyresortowych

Oczekiwany od prawie dwóch lat projekt zmiany ustawy o OZE (numer w wykazie: UC99) doczekał się stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska do uwag z uzgodnień międzyresortowych. Projekt implementuje przepisy zawarte w dyrektywie RED II, m.in. regulację przyłączenia instalacji OZE do sieci ciepłowniczej i zakup ciepła z takiej instalacji, rozszerzenie katalogu gwarancji pochodzenia czy też wprowadzenie przepisów regulujących umowy typu PPA.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.